Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 38/18 του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικού Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (Ο/Ν:18EA39-42)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατ΄είδος για την επισκευή υλικών κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (O/N:18ΕΑ39-42).

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια