Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 44/18 του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (Ο/Ν:18EA65-66-67-68)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατ΄ είδος για την επισκευή υλικών κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (O/N:18ΕΑ65-66-67-68).

 Αναρτήθηκε στο Διαύγεια