Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 45/18 του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π Super Puma (Ο/Ν:18EA56-57-58-59-60)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατ΄είδος για την επισκευή υλικών κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π Super Puma (O/N 18EA56-57-58-59-60).

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια