Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 48/18 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Ελαστικών Επισώτρων Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ PZL M-18 (Ο/Ν:183108)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατ΄ είδος για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ PZL (Ο/Ν:183108) με CPV:34731800-8 .

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια