Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης Δ.14/18 για την Προμήθεια “Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων του 251 ΓΝΑ” – ΑΔΑ: 60ΩΝ6-ΨΒΦ

Η ΥΠ/ΠΑ προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία διαπραγμάτευσης  μέσω  της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ) ως επανάληψη του διενεργηθέντος διαγωνισμού ΔΕ.13/15, με  σκοπό  τη  σύναψη  συμφωνίας – πλαίσιο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2286/95, συμπληρωματικώς δε με τις διατάξεις του Ν. 4270/14 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με αντικείμενο την Προμήθεια «Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων» του 251 ΓΝΑ.