Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.6/18) της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ για την Προμήθεια Φρέσκων Μανιταριών & Έτοιμων Φρέσκων Σαλατών Λαχανικών – ΑΔΑ: 7ΑΨΑ6-Τ5Τ

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αεροπορικής Βάσης Λάρισας διενεργεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλεον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος (χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος), για την προμήθεια Φρέσκων Μανιταριών και Έτοιμων Φρέσκων Σαλατών Λαχανικών, για κάλυψη αναγκών 110ΠΜ και για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.