Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ.01/18 της 111ΠΜ για την Προμήθεια Άρτου και διαφόρων Ειδών Αρτοσκευασμάτων – Σφολιάτας, προς Κάλυψη Αναγκών Πτέρυγας -ΑΔΑ:ΨΨΠ46-ΘΩ6

H 111ΠΜ καλεί τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις ενώσεις προμηθευτών, τους συνεταιρισμούς και τις κοινοπραξίες προμηθευτών, να υποβάλλουν τις προσφορές τους για την προμήθεια Άρτου και Διαφόρων Ειδών Αρτοσκευασμάτων- Σφολιάτας,  προς κάλυψη αναγκών της Μονάδας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (χωρίς ΦΠΑ), ανά είδος, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, εκτιμώμενης ετήσιας προϋπολογισθείσας αξίας ποσού ευρώ έντεκα χιλιάδων οκτακοσίων (11.800,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΨΠ46-ΘΩ6