Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμό 02/18 της 350ΠΚΒ για την Προμήθεια Ελαιόλαδου & Ηλιέλαιου για Κάλυψη Αναγκών 350ΠΚΒ – ΣΥΔ – 10 ΜΣΕΠ_ ΑΔΑ:67ΑΨ6-ΙΑΤ

Η 350ΠΚΒ καλεί τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις ενώσεις προμηθευτών, τους συνεταιρισμούς και τις κοινοπραξίες προμηθευτών, να συμμετάσχουν στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με έγγραφες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για προμήθεια προϊόντων που αναλύονται στο Παράρτημα της Πρόσκλησης.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 67ΑΨ6-ΙΑΤ