Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμό 03/2018 της 350ΠΚΒ για την Προμήθεια Νωπών, Κατεψυγμένων, Κονσερβοποιημένων Λαχανικών και Διαφόρων Αλοιφών για Κάλυψη Αναγκών 350ΠΚΒ – ΣΥΔ – 10 ΜΣΕΠ_ΑΔΑ: Ψ0Φ86-ΘΔ1

H 350ΠΚΒ καλεί τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις ενώσεις προμηθευτών, τους συνεταιρισμούς και τις κοινοπραξίες προμηθευτών, να συμμετάσχουν στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής κατ’ είδος για την προμήθεια προϊόντων που αναλύονται στο Παράρτημα της Πρόσκλησης.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ0Φ86-ΘΔ1