Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) υπ’ αριθμ. 05/18 για την Προμήθεια Εξειδικευμένου Υποσυστήματος Διαχείρισης Ιστοπαθολογικού-Κυτταρολογικού Εργαστηρίου του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ:ΨΓΣΑ6-ΡΩ8

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε ένα στάδιο,, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:ΨΓΣΑ6-ΡΩ8