ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΜΕ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΕΤΑΣ (Π.Ο.Π.) & ΠΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΤΡΙΜΜΕΝΟΥ ΤΥΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΕΔΑ/Ζ (Π.1/18) ΑΔΑ: 7ΝΗΑ6-Ω51

Το ΚΕΔΑ/Ζ προκηρύσσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή η οποία να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος), για την προμήθεια φέτας (Π.Ο.Π.) & προσυσκευασμένου τριμμένου τυριού, ως το Παράρτημα «Α» της παρούσας, για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΔΑ/Ζ και για την υπογραφή σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους.