Διακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.01/18) για την Άπαξ Κοπή και Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου από Ελευθέρους Χώρους Α/Δ Μίκρας-ΑΔΑ : 6ΧΓΞ6-6ΔΔ

Η 113ΠΜ προκηρύσσει Συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό (Δ.01/18) σε ευρώ, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με δικαίωμα συνέχισης με προφορικές προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει μόνο της τιμής, για την ανάδειξη πλειοδότη που θα αναλάβει έναντι μισθώματος την άπαξ κοπή και αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου έκτασης «εκατόν είκοσι τριών στρεμμάτων» (123στρ.) περίπου από ελευθέρους χώρους Α/Δ Μίκρας.