Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 2/18 της 135ΣΜ για την Προμήθεια Ειδών Κρεοπωλείου προς κάλυψη Αναγκών Μονάδος – ΑΔΑ: 6ΥΕ76-ΠΑΥ

Η 135ΣΜ προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη τιμή, βάσει των εκτιμώμενων ποσοτήτων με σκοπό τη διαχειριστική διευκόλυνση των εμπλεκομένων, για την προμήθεια Νωπών Κρεάτων, ως το Παράρτημα «Α» της διακήρυξης.