Διακήρυξη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προμήθειας Οπωροκηπευτικών Ειδών υπ’ αριθμ.3/18 της 135ΣΜ προς κάλυψη Αναγκών Μονάδος – ΑΔΑ: ΩΟ6Σ6-ΚΝ9

Η 135ΣΜ προκηρύσσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε ένα στάδιο, για την προμήθεια Οπωροκηπευτικών Ειδών, ως το Παράρτημα «Α» της διακήρυξης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 118 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με μόνο κριτήριο τη μεγαλύτερη σε ποσοστό έκπτωση επί τοις εκατό στη μέση λιανική τιμή των ειδών που θα εξάγεται από το Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών οπωροκηπευτικών ειδών της Περιφέρειας Αττικής, με σκοπό τη διαχειριστική διευκόλυνση των εμπλεκομένων.