Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 36/18 για την Προμήθεια Δραστικών Ουσιών SUGAMMADEX INJ.SOL 100MG/ML BTx2ML, FUROSEMIDE INJ.SOL 20MG/2ML, FUROSEMIDE TAB 40MG για τις Ανάγκες του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ:69ΚΑ6-7ΚΨ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:69ΚΑ6-7ΚΨ