Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 5/18 της 114ΠΜ για Επαναδιύληση JP-8 Κατηγορίας ΙΙ της Πτέρυγας – ΑΔΑ: 63ΒΜ6-Ο75

Η 114ΠΜ προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό, με ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, για την επαναδιύληση αεροπορικού καυσίμου JP-8 κατηγορίας ΙΙ, σύμφωνα με τα Παραρτήματα «Α», «Β» «Γ» και «Δ» της διακήρυξης. Η διαγωνιστική διαδικασία διενεργείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και των ανωτέρω Παραρτημάτων , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο μόνο την προσφερόμενη τιμή.