Διακήρυξη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 5 /2018 της 115ΠΜ για την Περιοδική Προμήθεια Παγωτών, για Ανάγκες Μονάδας – ΑΔΑ: 6ΖΨΠ6-Π6Ω

Η 115 ΠΜ προκηρύσσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ( Π.Ε.Ε.) για την περιοδική προμήθεια παγωτών, σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί των επίσημων τιμοκαταλόγων των εταιρειών παραγωγής παγωτών που αντιπροσωπεύει κάθε προμηθευτής.