Διακήρυξη Συνοπτικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού (Δ.9/18) για την Προμήθεια Άρτου και Διαφόρων Ειδών Αρτοσκευασμάτων της ΔΟΥ ΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΔΑ:7Μ3Ο6-Ξ9Ξ

Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει Συνοπτικό Επαναληπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή ανά είδος, για την Προμήθεια Άρτου και Διαφόρων Ειδών Αρτοσκευασμάτων, για κάλυψη αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ – 1ο ΑΚΕ – ΕΚΑΕ – Μ.ΑΤΑ -140 ΣΕΠΗΠ – ΔΑΚ).