Διακήρυξη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. Π.2/18 της 135ΣΜ για την Προμήθεια Ειδών Ελαίων προς κάλυψη Αναγκών Μονάδος – ΑΔΑ: ΩΧΔΚ6-ΑΗΓ

Η 135ΣΜ προκηρύσσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε ένα στάδιο, για την προμήθεια Ειδών Ελαίων, ως το Παράρτημα «Α» της παρούσας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 118 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη τιμή, βάσει των εκτιμώμενωνε ποσοτήτων, με σκοπό τη διαχειριστική διευκόλυνση των εμπλεκομένων.