Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.03/18 της 117ΠΜ για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων Προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδος – ΑΔΑ: Ω0606-ΨΥΓ

Η 117ΠΜ προκηρρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί της ισχύουσας μέσης λιανικής τιμής του δελτίου πιστοποίησης τιμών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος/Π.Ε. Ηλείας, για την προμήθειας αγαθών θέματος, προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω0606-ΨΥΓ