Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 1/2018 του ΚΕΔΑ Σκοτίνας για την Προμήθεια Γλυκών και Αρτοσκευασμάτων προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδος – ΑΔΑ:90ΤΖ6-ΖΣΠ

Το ΚΕΔΑ Σκοτίνας προκυρήσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του N.4412/16, με ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την χαμηλότερη τιμή ανά είδος για την προμήθεια γλυκών και αρτοσκευασμάτων προς κάλυψη αναγκών της Μονάδας.

Η διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 90ΤΖ6-ΖΣΠ