Ορθή Επανάληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ 3/18 της 135ΣΜ για την Κοπή και Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου σε Ελεύθερους Χώρους Μονάδος – ΑΔΑ: ΩΕΞΞ6-8ΙΡ

Η 135ΣΜ προκηρύσσει Συνοπτικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό (Δ.3/18), για την ανάδειξη πλειοδότη που θα αναλάβει έναντι μισθώματος την άπαξ κοπή και αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου από τους ελεύθερους χώρους της Μονάδας, έκτασης εννιακοσίων σαράντα τεσσάρων στρεμμάτων και τετρακοσίων είκοσι τετραγωνικών (944,42), με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και δικαίωμα συνέχισης με προφορικές προσφορές.

Η ορθή επανάληψη της διακήρυξης (ως προς τις ημερομηνίες ) αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΕΞΞ6-8ΙΡ 

Η αρχική διακήρυξη αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ5ΥΝ6-ΙΔ8