Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 23/18 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού για τις Ανάγκες της Κεντρικής Αποστείρωσης του 251 ΓΝΑ(Ρολλά Αποστείρωσης, Θήκες Αποστείρωσης, Κασσέτες Αποστείρωσης, Εξωτερικός Χημικός Δείκτης Αποστείρωσης)-ΑΔΑ:Ψ4ΕΟ6-6Ε9

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:Ψ4ΕΟ6-6Ε9