Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 38/18 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού του 251 ΓΝΑ – Κασέτες Φακοθρυψίας και Υαλοειδεκτομής με Συνοδό Εξοπλισμό-ΑΔΑ:ΩΦΑΕ6-2ΘΝ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:ΩΦΑΕ6-2ΘΝ