Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 42/18 για τη Συντήρηση με Ανταλλακτικά του Ψηφιακού Συγκροτήματος Αγγειογραφίας ΑΧΙΟΜ ARTIS DΒΑ για κάλυψη αναγκών του Εργαστηρίου Επεμβατικής Ακτινολογίας του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ:78ΤΝ6-9ΦΧ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:78ΤΝ6-9ΦΧ