Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 46/18 για την Προμήθεια Δραστικών Ουσιών LEVETIRACETAM, LACOSAMIDE & MAGNESIUM SULFATE για τις Ανάγκες του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ:ΩΥΔ36-ΛΡΜ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:ΩΥΔ36-ΛΡΜ