Διακήρυξη Δημόσιου Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 05/18 της ΔΑΥ για την ανάδειξη αναδόχων εκτέλεσης του έργου: «Απεγκατάσταση και Αποθήκευση Συστήματος ILS/DME Α/Δ Ελευσίνας»

Η ΔΑΥ διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 26 Απριλίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00πμ. για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου  «Απεγκατάσταση και Αποθήκευση Συστήματος ILS/DME Α/Δ Ελευσίνας» εκτιμώμενης αξίας 60.000 ευρώ. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της υπ’ αριθμ 05/18 Διακήρυξης και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Για την παραλαβή των τευχών και του ΤΕΥΔ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα λάβουν ελεύθερα – ηλεκτρονικά από την δημοπρατούσα αρχή (206 ΠΑΥ) με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατόπιν επικοινωνίας με το Τμήμα Δημοπρασιών (τηλ. 2102486124, εσωτ. 5608).