ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ (123 ΣΤΕ- ΣΙ – ΣΜΥΑ) ΚΑΙ 2ΟΥ ΑΚΕ ΑΔΑ 6ΨΕΠ6-ΨΡΔ

Προκηρύσσουμε Συνοπτικό Διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παραγρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,με κριτήριο το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της Μέσης Λιανικής Τιμής Πώλησης του Δελτίου Τιμών που εκδίδεται από τη Νομαρχία Αθηνών/Διεύθυνση Εμπορίου και Τουρισμού/Τμήμα Προστασίας Καταναλωτή, για την προμήθεια νωπών οπωροκηπευτικών.

Αναρτήθηκε με ΑΔΑ 6ΨΕΠ6-ΨΡΔ

 

Διακήρυξη