Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 50/18 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ C-27J (Ο/Ν:183105)

To 201KEΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατ΄ είδος για την προμήθεια υλικών κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ C-27J (Ο/Ν:183105)

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια