Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 52/18 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικού Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-215/415 (Ο/Ν:183125)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικού κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-215/415 (Ο/Ν:183125)

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια