Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 53/18 του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικού ‘’BLADE ASSY ΜΑΙΝ’’, P/N 212-015-501-5, Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π BELL-212 (Ο/Ν:18EB12)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την επισκευή υλικού κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π BELL-212 (O/N:18ΕB12)

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια