Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 54/18 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού Επιστράτευσης

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατά είδος για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού επιστράτευσης

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια