Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 57/18 του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικού ”DOOR DROP CONTROL”,Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ CL-415 (Ο/Ν:18EB13)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την επισκευή υλικού κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ  CL-415 (O/N:18ΕB13)

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια