Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 59/18 του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ C-27J (Ο/Ν:18EB16-25)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατ΄ είδος  για την επισκευή υλικών κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ C-27J (O/N:18ΕB16-25),CPV:50000000-0

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια