Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 60/18 του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Ειδών Ιματισμού.

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατά είδος για την προμήθεια ειδών ιματισμού.

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια