Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 64/18 του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή-Τροποποίηση Υλικού Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ EMB-135J (Ο/Ν:18EA10)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την επισκευή-τροποποίηση υλικού κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ  ΕΜΒ-135J (O/N:18ΕΑ10)

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια