Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 65/18 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Εμβολίων Κατά της Μηνιγγίτιδας (Ο/Ν:183083)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια εμβολίων μηνιγγίτιδας (CPV:33651600-4) κάλυψης απαιτήσεων Μονάδων της Π.Α. (Ο/Ν:183083)

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια