Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 04/2018 της 115ΠΜ για την Περιοδική Προμήθεια Κατεψυγμένων Προϊόντων (Λαχανικά, ψαρικά), για Ανάγκες Τροφοδοσίας & Λεσχών Μονάδος – ΑΔΑ:ΩΗΒ76-ΥΩΙ

Η 115ΠΜ καλεί τους οικονομικούς φορείς  σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος( Π.Ε.Ε.), σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά είδος, η οποία θα προκύπτει από το ποσοστό έκπτωσης επί του Δελτίου Πιστοποίησης Τιμών (Δ.Π.Τ.)  της περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Τμήμα Εμπορίου) για την περιοδική προμήθεια κατεψυγμένων Λαχανικών Ψαρικών για τις ανάγκες της Μονάδος.

Η Π.Ε.Ε. αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΗΒ76-ΥΩΙ