Τροποποίηση Διακήρυξης Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού 01/18 του Α/Απ Ακτίου για την Κοπή και Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου σε Ελευθέρους Χώρους (Μετάθεση Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών και Διενέργειας Διαγωνισμού)-ΑΔΑ:686Ο6-3Φ9

Το Α/Απ Ακτίου προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με δικαίωμα συνέχισης με προφορικές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη, βάσει μόνο της τιμής , για την ανάδειξη πλειοδότη που θα αναλάβει έναντι μισθώματος την άπαξ κοπή και αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου έκτασης οκτακοσίων στρεμμάτων (800 στρ) από ελεύθερους χώρους της Μονάδος.

Η Τροποποίηση της Διακήρυξης αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 686Ο6-3Φ9 

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΖΘΘ6-Λ3Θ