Ανακοίνωση για την κλήρωση μελών Επιτροπής διαγωνισμού του έργου : «Διαμόρφωση Δωματίων Στέγασης Στρατιωτικού Προσωπικού στον 6ο Όροφο Κτηρίου Ε’ του 251 ΓΝΑ» (Δ-964Ε)

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προτίθεται να προκηρύξει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της «ανοικτής διαδικασίας» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Διαμόρφωση Δωματίων Στέγασης Στρατιωτικού Προσωπικού στον 6ο Όροφο Κτηρίου Ε’ του 251 ΓΝΑ» (Δ-964Ε), εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 491.000,00 ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ποσού 117.840,00 ΕΥΡΩ.

Οι εργασίες που περιλαμβάνει το έργο είναι Οικοδομικές εκτιμώμενης αξίας 294.808,01 € και Ηλεκτρομηχανολογικές εκτιμώμενης αξίας 196.191,99 €. Οι τιμές περιλαμβάνουν κόστος εργασιών, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 % και απρόβλεπτα 15 %.

Ανακοίνωση Κλήρωσης για Πρόεδρο και μέλη Επιτροπής Διαγωνισμού έργου Δ-964Ε