Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού της ΕΜΥ 04/2018 για την Αναβάθμιση – Υποστήριξη του Συστήματος Διακίνησης – Επεξεργασίας – Διασποράς Μετεωρολογικών Πληροφοριών (Moving Weather) – ΑΔΑ : 6Ξ1Φ6-ΟΨΒ

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την αναβάθμιση – υποστήριξη του συστήματος διακίνησης – επεξεργασίας – διασποράς μετεωρολογικών πληροφοριών Moving Weather προς κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα (35.960,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κρατήσεων και λοιπών εξόδων.