Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 19/18 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών – LAPTOP» ΑΔΑ : ΩΡ8Μ6-Σ0Χ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας δύο (2) ετών για την προμήθεια πεντακοσίων σαράντα (540) φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών Η/Υ (LAPTOP), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 143.709,68€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% ή 178.200,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ (τιμή μονάδος (Η/Υ) 330,00 € με ΦΠΑ).