Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 21/18 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου JET–A1» ΑΔΑ : Ω52Τ6-3ΡΒ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας δύο (2) ετών, για την προμήθεια 761.326 lit (380.663 λίτρα ετησίως) «Αεροπορικού Καυσίμου JΕΤ–Α1, που απαιτείται για τον ανεφοδιασμό των πτητικών μέσων [Αεροσκαφών (Α/Φ) και Ελικοπτέρων (Ε/Π)] της ΠΑ που προσγειώνονται στα πολιτικά Αεροδρόμια (Α/Δ) του εσωτερικού», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 609.060,80€ συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και απαλλασσομένου ΦΠΑ.