Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 20/18 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια 906 Ειδών Υλικών Αφών CL 215/415» ΑΔΑ : Ψ4ΑΖ6-ΦΞΩ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την προμήθεια 906 Ειδών Υλικών Αφών CL 215-415, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 8.000.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσομένου ΦΠΑ.