Διαπραγματεύσεις για την Eκμίσθωση του υπ’ αριθ. 9 γραφείου 6ου ορόφου, επί της οδού Ακαδημίας 27-27Α ακινήτου, συνολικής επιφάνειας 56 τ.μ

Ανακοινώνεται ότι το ΜΤΑ συνεχίζει να τελεί σε διαδικασία Διαπραγματεύσεων, για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 9 γραφείου – διαμερίσματος του 6ου ορόφου, συνολικής επιφάνειας 56 τ.μ του επί της οδού Ακαδημίας 27-27Α ακινήτου, ιδιοκτησίας ΜΤΑ, με τους ίδιους όρους και με κατώτατο όριο της τιμής εκκίνησης το ποσό των €400,00, αλλά θα παραχωρείται έκπτωση επί του μισθώματος, αναλογική με τη δαπάνη για εργασίες ανακαίνισης – επισκευής του ακινήτου που ενδέχεται να προβεί ο ενδιαφερόμενος.
Δεδομένου ότι το εν λόγω διαμέρισμα χρήζει ανακαίνισης, το Ταμείο θα χορηγήσει περίοδο χάριτος δύο (2) μηνών προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εν λόγω εργασίες ανακαίνισης. Η διαδικασία των διαπραγματεύσεων θα ολοκληρωθεί την 10-06-2018.