Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 22/18 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Κλινών Νοσηλείας προς Κάλυψη Αναγκών 251 ΓΝΑ – ΑΔΑ:7ΘΨΡ6-ΗΧΥ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό σε ευρώ (€), για την προμήθεια κλινών νοσηλείας προς κάλυψη αναγκών του 251 ΓΝΑ, στο πλαίσιο της συμφωνίας συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου – SIEMENS AG – SIEMENS A.E. [κατ’ άρθρο 324 N.4072/12 (ΦΕΚ τ.Α’ 86/11-4-12) και ΥΠ.ΟΙΚ 07085ΕΞ2012/22 Αυγ 12 (ΦΕΚ τ.Α’164/27-8-12)], συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 202.650,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% ή 251.286,00€ συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.