Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 26/18 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια «Κιτ αναβάθμισης υλικού AHRU από AH – 800 σε LCR – 100 και υλικού AHRU τύπου LCR – 100» – ΑΔΑ :60Ι96-ΥΘΧ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την «Προμήθεια Κιτ αναβάθμισης υλικού AHRU από AH – 800 σε LCR – 100 (ΚΙΤ P/N 215K4437C) και υλικού AHRU τύπου LCR – 100 (P/N 215T53208-2)», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 300.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσόμενο ΦΠΑ.