Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 17/18 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια Υλικού Cylinder, P/N 150-201-1, Α/Φ CL-215» – ΑΔΑ :7ΑΓΣ6-ΔΛ5

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την «Προμήθεια Υλικού Cylinder, P/N 150-201-1 Α/Φ CL-215», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 200.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσόμενο ΦΠΑ.