Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 68/18 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικού Τροποποιήσεων A/Φ VIP (EMB135J, S/N:484- G.V., S/N:678) (Ο/Ν:183190)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικού KIT τροποποιήσεων κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ VIP (Ο/Ν:183190).

Αναρτήθηκε στ Διαύγεια