Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 70/18 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικού PUMP HYDRAULIC A/Φ CL-415 (Ο/Ν:183187)

Τ0 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικού κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (Ο/Ν:183187).

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια